Integriteit

Sité werkt voor en met mensen en doet dat bovendien met maatschappelijk geld. Dit schept bijzondere verplichtingen op het gebied van integriteit als het gaat om de omgang met klanten, belanghebbenden en leveranciers. Dit vraagt professionaliteit en onafhankelijkheid van zowel het management, de medewerkers als de RvC.

Uitgangspunten

Wet- en regelgeving en de morele uitgangspunten in de governancecode vormen een goede basis. Aanvullend daarop beschikken we over een integriteitscode. Hierin staat wat we van onszelf als organisatie eisen in het omgaan met -bijvoorbeeld- informatie over klanten, samenwerkingspartners en leveranciers, uitnodigingen en geschenken van externe partijen en het gebruik Sité-eigendom (kantoorartikelen, bedrijfswagens, et cetera).

Inkoopvoorwaarden

In onze rol als opdrachtgever passen we bovendien bij alle aanvragen, aanbiedingen, offertes en bestellingen algemene inkoop- en aannemingsvoorwaarden toe. Deze moeten bijdragen aan een integer, transparant, maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkoopbeleid. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer Sité en de opdrachtnemer/leverancier dit zijn overeengekomen. De afwijking geldt dan uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Kent een branche algemeen geaccepteerde regelingen (bijvoorbeeld architecten, constructeurs, installatiedeskundigen, et cetera), dan kunnen deze ook van toepassing zijn, mits deze niet in strijd zijn met onze algemene inkoopvoorwaarden.

Onregelmatigheden / misstanden

Wet- en regelgeving en ons eigen beleid bieden niet de garantie dat een onregelmatigheid of misstand bij Sité niet voor komt. Sité streeft naar een cultuur waarin loyale medewerkers intern een mogelijke onregelmatigheid willen en kunnen melden, zodat deze intern opgelost kan worden. We vinden het belangrijk dat medewerkers daarbij op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen onze organisatie. Onze meldregeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus worden behandeld én dat de medewerker die aan de bel trekt geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt. Bij vermoedens van onregelmatigheden/misstanden kan het gaan om de volgende zaken:

  • Een (dreigende) schending van regels, wettelijke voorschriften en onze integriteitscode;
  • Een groot gevaar voor de gezondheid, veiligheid of het milieu;
  • Een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrift;
  • Een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goede functioneren van Sité in gevaar brengt of het imago van Sité ernstige schade toebrengt;
  • (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • Fraude.

Medewerkers (en externen) kunnen er ook voor kiezen melding te doen bij de Autoriteit woningcorporaties die namens het Rijk toezicht houdt op de corporaties.