Integriteit

Sité werkt voor en met mensen en doet dat bovendien met maatschappelijk geld. Dit schept bijzondere verplichtingen op het gebied van integriteit als het gaat om de omgang met klanten, belanghebbenden en leveranciers. Dit vraagt professionaliteit en onafhankelijkheid van zowel het management, de medewerkers als de RvC.

Uitgangspunten

Wet- en regelgeving en de morele uitgangspunten in de governancecode vormen een goede basis. Aanvullend daarop beschikken we over een integriteitscode. Hierin staat wat we van onszelf als organisatie eisen in het omgaan met -bijvoorbeeld- informatie over klanten, samenwerkingspartners en leveranciers, uitnodigingen en geschenken van externe partijen en het gebruik Sité-eigendom (kantoorartikelen, bedrijfswagens, et cetera).

Inkoopvoorwaarden

In onze rol als opdrachtgever passen we bovendien bij alle aanvragen, aanbiedingen, offertes en bestellingen algemene inkoop- en aannemingsvoorwaarden toe. Deze moeten bijdragen aan een integer, transparant, maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkoopbeleid. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer Sité en de opdrachtnemer/leverancier dit zijn overeengekomen. De afwijking geldt dan uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Kent een branche algemeen geaccepteerde regelingen (bijvoorbeeld architecten, constructeurs, installatiedeskundigen, et cetera), dan kunnen deze ook van toepassing zijn, mits deze niet in strijd zijn met onze algemene inkoopvoorwaarden.

Onregelmatigheden / misstanden

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met wie Sité een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft op een adequate en veilige manier melding kan doen van eventuele vermoedens van onregelmatigheden en misstanden binnen de organisatie. Onze meldregeling maakt dit mogelijk. De melder kan zowel intern als extern melden, ondervindt géén negatieve gevolgen van de melding en de melding wordt serieus behandeld. Dit is conform de Wet bescherming Klokkenluiders (WbK).

Bij vermoedens van onregelmatigheden en werkgerelateerde misstanden kan het gaan om de volgende zaken:

  • Een (dreigende) schending van regels, wettelijke voorschriften (inclusief inbreuken op het Unierecht) en onze integriteitscode;
  • Een groot gevaar voor de gezondheid, veiligheid of het milieu;
  • Een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  • Een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goede functioneren van Sité in
    gevaar brengt of het imago van Sité ernstige schade toebrengt;
  • (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie
    over deze feiten;
  • Fraude.