Privacy- en cookieverklaring Sité Woondiensten

Om ons werk te kunnen doen, leggen wij gegevens van onze klanten vast. Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens is Sité gebonden aan wettelijke regels. In deze Privacy- en cookieverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens en wat uw rechten zijn.
Omdat regels en inzichten veranderen, kan deze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te controleren.

per 06 oktober 2020

1.    Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens om:
•    woningen te onderhouden;
•    uw betalingen af te handelen;
•    overlast en onrechtmatige bewoning tegen te gaan;
•    te zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
•    klantonderzoeken te houden om onze dienstverlening te verbeteren of om informatie te verzamelen voor  beleid.
De rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens zijn wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2.    Persoonsgegevens die wij verwerken

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een (huur)overeenkomst tekent: 
•    Voor- en achternaam
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres 
•    Inkomensgegevens
•    Verhuurdersverklaring
Bij een huurovereenkomst of bij het verstrekken van persoonlijke informatie, controleren wij uw identiteit.
Wanneer een huurder is vertrokken vanwege ongewenst (huur)gedrag zoals bijvoorbeeld hennepteelt in de woning, of een betalingsachterstand registreren wij dat. Wij informeren deze vertrokken huurder over de gevolgen van deze registratie.

3.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen vragen naar gevoelige persoonsgegevens:

  • Wanneer u urgentie aanvraagt of op zoek bent naar een aangepaste woning, dan vragen wij u naar een ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant of respectievelijk naar gegevens over uw gezondheid.
  • Gaan betalingen via een bewindvoerder of wordt u begeleid in het wonen, dan vragen wij naar gegevens van de begeleidende instantie
  • Bij wijzigingen in de huurovereenkomst n.a.v. overlijden of aanvraag medehuurderschap. Dan vragen wij respectievelijk om een akte van overlijden of bewijs van partnerschap.
  • In diverse woongebouwen zijn camera’s opgehangen die gericht zijn op de algemene toegangsruimte(n). De aanwezigheid van een camera is ter plekke aangegeven via stickers of borden. Hoe wij cameratoezicht houden is beschreven in een protocol. Dit protocol kunt u aanvragen via site@swd.nl.

4.    Bewaartermijnen 

Sité bewaart uw persoonsgegevens vijf jaar nadat de huurovereenkomst is opgezegd. Inkomensgegevens die we nodig hebben om de toewijzing van een woning te verantwoorden aan de Overheid, worden twee jaar na huuringangsdatum verwijderd. 

5.    Wij delen gegevens met anderen

Sité Woondiensten deelt uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren, of vanwege een wettelijke verplichting. 

Sité is volgens art. 64 van de Participatiewet verplicht om aan de gemeente informatie te verstrekken over de huurbetaling van een huurder, wanneer deze huurder een uitkering aanvraagt.

Sité verstrekt aan de gemeente Doetinchem wekelijks een overzicht van adressen waarbij de huur is opgezegd. Hiermee kan de gemeente Doetinchem de basisregistratie van personen juist en actueel houden.

Wij verstrekken maandelijks een actuele lijst van huurders die lid zijn van Bewonersvereniging Siverder aan de secretaris van deze vereniging. 

Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken - zoals leveranciers van onze bedrijfssystemen en de deurwaarder - hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sité Woondiensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bedrijven die onderhoud voor ons uitvoeren zijn gebonden aan afspraken voor bescherming van uw privacy via ondertekening van de onderhoudsopdracht. Om er voor te zorgen dat deze bedrijven afspraken met u kunnen maken over de uitvoering van onderhoud, verstrekt Sité namen, adressen, contactgegevens en informatie over lidmaatschap van het Service- of Glasfonds.
Wij hebben met politie en gemeenten een regionaal Hennepconvenant afgesloten om hennepkwekerijen in Oost-Gelderland integraal aan te pakken. Gegevens van overtreders worden gedeeld. 
Huurders met een betalingsachterstand kunnen worden besproken in het per gemeente geregelde Preventief Huurschulden overleg. Dit overleg heeft als doel het voorkomen van oplopende schulden bij huurders van Sité en daarmee ook het terugdringen van het aantal huisuitzettingen. In de aanmaning over de betalingsachterstand is vermeld dat de huurder besproken kan worden in dit overleg.
Zijn er betalingsachterstanden bij huurders die tevens student van het Graafschap College zijn? Dan kan Sité deze situatie bespreken met de coördinator Trajectbegeleiding van het Graafschap College.

Wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in de Achterhoek zijn uw persoonsgegevens inzichtelijk voor de corporaties die in dit verband samenwerken.

6.    Uw rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een deel van uw persoonsgegevens kunt u zelf inzien via het Klantportaal: ‘MijnSité’. Lukt dit niet, wilt u meer gegevens of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via MijnSité. Of maak een afspraak voor een bezoek op ons kantoor. Onze medewerker kan dan ter plekke uw identiteit vaststellen. 
Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

7.    Gegevensbeveiliging

Sité Woondiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via Klantenservice@swd.nl.

8.    Website en gebruik van cookies

Sité verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van u op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt om analyses uit te voeren met als doel om de website te verbeteren. 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief geven wij niet aan derden.

Google Analytics 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Sité Woondiensten inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Sité Woondiensten de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Sité Woondiensten kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 

Cookies