Samenwerken

Sité is er van overtuigd dat samenwerking met anderen binnen en buiten de regio noodzakelijk is om aan onze opgaven te voldoen en de Achterhoek leefbaar te houden. Dit doen we op allerlei gebied met tal van (maatschappelijke) organisaties. 

 

Bewonersvereniging Siverder

Voor Sité is het contact met Siverder en andere bewonerscommissies belangrijk. De leden van de bewonersorganisaties weten als geen ander wat er speelt in de wijk en wat er omgaat in de bewoners.

Bewonersvereniging Siverder behartigt de belangen van de huurders van Sité. Alle huurders van Sité kunnen lid worden van Siverder. Het bestuur bestaat uit vier personen en één aspirant-bestuurslid. Regelmatig is er bestuursoverleg tussen Siverder en Sité. Siverder heeft een eigen website. Op www.siverder.nl leest u wat Siverder allemaal doet, hoe u lid kunt worden, wie er in het bestuur zitten en nog veel meer. Ook maken we samen, met beide gemeenten, jaarlijks prestatieafspraken. Naast Siverder overlegt Sité regelmatig met andere partners zoals de gemeente, politie en wijkraden.
 

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een complex woningen en zijn namens alle bewoners de gesprekspartner van Sité bij bijvoorbeeld een opknapbeurt van woningen. Voor de huurders is een bewonerscommissie van belang, omdat zij via de commissie hun wensen kenbaar kunnen maken ten aanzien van de woningen. Zo kan de dienstverlening van Sité het best aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners.
 

Overleg met Raad van Commissarissen

Naast het bestuursoverleg met Sité spreekt het bestuur van Siverder twee keer per jaar met een delegatie van onze Raad van Commissarissen en één keer per jaar met de voltallige Raad.

Achterhoekse Corporaties

Sité Woondiensten is onderdeel van de Achterhoekse Corporaties (ACo). De ACo is een samenwerkingsverband van vijf corporaties in de Achterhoek: Sité Woondiensten (Doetinchem), ProWonen (Borculo), Wonion (Ulft) en De Woonplaats (Winterswijk).
 
De Achterhoek heeft een grote samenhang, waarbij een aantal onderwerpen vraagt om een regionale aanpak. Daarom werken we met ProWonen, Wonion, De Woonplaats en op diverse thema’s ook met Plavei (Didam) samen als ACo, de Achterhoekse Corporaties. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om gezamenlijk op verandering in te spelen, kosten te besparen, zelf de regie houden en onze positie te versterken.

Achterhoek ambassadeurs (8RHK)

Samen met onze ACo-collega’s, gemeenten, organisaties (onderwijs, woningcorporaties en zorg) en bedrijfsleven zijn we de 8RHK Ambassadeurs. Hierin schakelt de Achterhoek Board (met vertegenwoordigers uit alle disciplines) voortdurend tussen de Achterhoek Raad (bestaande uit delegaties van de 7 gemeenteraden) en de Achterhoek Thematafels (Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Wonen & Vastgoed, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie).

Gemeente Bronckhorst & gemeente Doetinchem

Met de gemeente Bronckhorst en gemeente Doetinchem werken we samen aan alles wat met onze huurders, woningen en woonomgeving te maken heeft. Jaarlijks spreken we met elkaar en bewonersvereniging Siverder af hoe we hier, samen of afzonderlijk, invulling aan geven.

Sociaal domein

Onze belangrijkste partners in het sociaal domein zijn:

  • Buurtplein BV is een belangrijke partner van ons als het gaat om de leefbaarheid in de gemeente Doetinchem;
  • Voor huurders die dit nodig hebben maken we graag gebruik van de vrijwilligers van Stichting Present;
  • Met IrisZorg, het Leger des Heils en Entrea Lindenhout bieden we dak- en thuislozen letterlijk een dak boven het hoofd;
  • Sité is een van de founders van de Doetinchemse Uitdaging, de spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. 

Vastgoedsector

In onze eigen werkzaamheden focussen we ons steeds meer op onze kerntaak en datgene waar we goed in zijn: het verhuren van woningen aan huishoudens met de laagste inkomens en bijdragen aan een prettige leefomgeving. Voor onze vastgoedgerelateerde uitvoeringswerkzaamheden zijn we regisserend opdrachtgever voor andere partijen die beter dan wijzelf in staat zijn de werkzaamheden adequaat en efficiënt uit te voeren. Waar mogelijk kiezen we voor vaste partners die bekend zijn met de manier waarop wij onze huurders betrekken.
 

Zorgsector

Voor en met diverse zorgpartijen bieden we huisvesting waar hun cliënten passend kunnen wonen:
  • Estinea (voor mensen met een verstandelijke beperking);
  • GGNet (voor mensen met psychiatrische problematiek);
  • De Lichtenvoorde (voor mensen met een verstandelijke beperking).