Bestuur en toezicht

Sité wordt geleid door een eenkoppig bestuur (de directeur-bestuurder), managers en teamleiders. Samen vormen zij het management.
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder. Ook is de RvC adviseur en werkgever van de directeur-bestuurder.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur en de RvC en de benoeming van hun leden is vastgelegd in de statuten van Sité en het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Ook de Auditcommissie van de RvC beschikt over een reglement.

Het bestuur en de RvC van Sité nemen bij hun werkzaamheden de vigerende wet- en regelgeving in acht. Zo onderschrijven zij onder meer de Governancecode Woningcorporaties. Deze bevat principes voor Sité’s normen en waarden, aanspreekbaarheid op resultaten, geschiktheidscriteria waaraan de leden van het bestuur en de RvC moeten voldoen, de manier waarop de dialoog met woningzoekenden, bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden moet plaatsvinden en de vereisten voor risicobeheersing.

De RvC toetst het beleid aan de sociale en maatschappelijke doelen van Sité en beoordeelt of het beleid voldoet aan de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. Daarnaast kijkt de RvC of de besluiten van de directeur-bestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen en of het beleid -op hoofdlijnen- zowel inhoudelijk als financieel volgens plan wordt uitgevoerd. Aanvullend op de wet- en regelgeving gaat de RvC voor de ijkpunten van zijn interne toezicht uit van de beginselen van Policy Governance.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC. Hiervoor hebben diverse delegaties van de RvC ook periodiek een informeel overleg met de Ondernemingsraad en spreken zij halfjaarlijks met het bestuur van bewonersvereniging Siverder
Van het overleg tussen de RvC en Siverder worden gespreksverslagen gemaakt:

De RvC heeft ook een Auditcommissie ingesteld. In het reglement voor de Auditcommissie zijn de aandachtsgebieden, taken, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoeming van de Auditcommissie vastgelegd.

In de jaarstukken van Sité verantwoordt de RvC zijn eigen werkzaamheden als toezichthouder, adviseur en werkgever. Zie onder Verantwoording.

De samenstelling en het rooster van aftreden van de RvC zijn als volgt:

  • Mike Gries (voorzitter), aangetreden per 7 maart 2013, aftredend per 23 maart 2021: niet herbenoembaar
  • Lettie van Atteveld (lid), aangetreden per 12 april 2017, aftredend per 12 april 2021: herbenoembaar
  • José Hendriksen (lid), aangetreden per 19 maart 2015, aftredend per 20 maart 2023: herbenoembaar
  • Edo de Jaeger (lid), aangetreden per 7 april 2017, aftredend per 7 april 2021: herbenoembaar
  • Steven Koster (lid), aangetreden per 24 mei 2016, aftredend per 24 mei 2020: herbenoembaar