Bestuur en toezicht

Sité wordt geleid door een eenkoppig bestuur (de directeur-bestuurder), strategisch managers en teammanagers. Samen vormen zij het management.
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder. Ook is de RvC adviseur en werkgever van de directeur-bestuurder.

De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur en de RvC en de benoeming van hun leden is vastgelegd in de statuten van Sité en het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Ook de Auditcommissie van de RvC beschikt over een reglement.
Het bestuur en de RvC nemen bij hun werkzaamheden de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties, in acht en verantwoorden zich hier onder meer over in de jaarstukken van Sité.

De RvC toetst het beleid aan de sociale en maatschappelijke doelen van Sité en beoordeelt of het beleid voldoet aan de wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften. Daarnaast kijkt de RvC of de besluiten van de directeur-bestuurder zorgvuldig tot stand zijn gekomen en of het beleid -op hoofdlijnen- zowel inhoudelijk als financieel volgens plan wordt uitgevoerd.
Aanvullend op de wet- en regelgeving beschikt de RvC over een toezichtkader, bestaande uit een visie op bestuur en toezicht en een toetsingskader. 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC. Hiervoor hebben diverse delegaties van de RvC ook periodiek een informeel overleg met de Ondernemingsraad en spreken zij met het bestuur van bewonersvereniging Siverder. Jaarlijks spreekt de voltallige RvC met het bestuur van Siverder.

In de jaarstukken van Sité verantwoordt de RvC zijn eigen werkzaamheden als toezichthouder, adviseur en werkgever. Zie onder Verantwoording.

De samenstelling en het rooster van aftreden van de RvC zijn als volgt:

  • Edo de Jaeger (voorzitter), aangetreden per 7 april 2017, aftredend per 7 april 2025: niet herbenoembaar
  • Lettie van Atteveld (lid), aangetreden per 12 april 2017, aftredend per 12 april 2025: niet herbenoembaar
  • Steven Koster (lid), aangetreden per 24 mei 2016, aftredend per 24 mei 2024: niet herbenoembaar
  • Janneke Smink (lid), aangetreden per 27 maart 2023, aftredend per 27 maart 2027, herbenoembaar
  • Janarthanan Sundaram (lid), aangetreden per 18 mei 2021, aftredend per 18 mei 2025: herbenoembaar
Klik hier voor de actuele profielschets van de RvC.