Huurders en partners bestempelen Sité als aanspreekbare verhuurder

[02-10-2023] Wij hebben ons de afgelopen jaren erg ingezet om het verschil te maken voor onze huurders en aan te sluiten bij wat zij belangrijk vinden. We zijn dan ook ontzettend blij te horen dat dit door onze huurders en partners wordt herkend! Dit is één van de bevindingen die we konden teruglezen in het rapport dat Cognitum, een onafhankelijk bureau, heeft opgesteld naar aanleiding van een breed onderzoek dat ze hebben gedaan op basis van tal van documenten, een enquête onder huurders en partners en diverse interviews en groepsgesprekken gekoppeld aan inhoudelijke thema’s met huurders en een brede vertegenwoordiging aan partners.

Het is fijn dat we maatschappelijke waarde hebben weten te creëren en dat we dat ook terug krijgen van onze huurders door Sité als aanspreekbaar en luisterend te bestempelen. Dat we zoveel hebben kunnen betekenen voor onze huurders, is mede dankzij de prettige samenwerking die we met onze partners hebben.
 
Groot maatschappelijk effect
Het is fijn te horen dat het visitatieonderzoek uitwijst dat Sité daadwerkelijk maatschappelijke waarde heeft weten te creëren en dat we doen wat we hebben afgesproken of ons hebben voorgenomen op het brede terrein waarop we actief zijn. Want, om onze huurders een fijn thuis te kunnen bieden, sturen we op drie thema’s: betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het toevoegen van kwaliteit aan onze bestaande woningen en hebben daarbij een grote duurzaamheidsslag gemaakt. Het is goed te horen dat de visitatiecommissie deze inspanningen ziet. Zij geven aan dat Sité zich de afgelopen jaren heeft ingezet om per euro een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren. En dat doen we zeker. De vraag naar woningen is toegenomen, maar doordat we voortdurend anticiperen op actuele ontwikkelingen in de woonbehoeften en daar onze transformatie en nieuwbouw op afstemmen, zijn we in staat om slagvaardig te reageren en hebben we een flinke lijst met plannen en locaties in ontwikkeling. Naast onze inspanningen in het verbeteren van onze bestaande woningen en het toevoegen van nieuwe woningen, ziet de visitatiecommissie dat Sité zich in brede zin inzet voor een beschikbaar woningaanbod en voor fijne buurten en wijken om in te wonen: we gaan voor een optimale woningruimteverdeling, zijn zichtbaar aanwezig in buurten en wijken en hebben gerichte aandacht voor kwetsbare groepen.
 
Vanwaar dit onderzoek?
De woningwet verplicht corporaties zich ten minste eens per vier jaar te laten visiteren. Dat betekent dat een onafhankelijke visitatiecommissie kijkt naar onze resultaten en prestaties van de afgelopen vier jaar (2019 – 2022); doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed? Als lerende organisatie willen onszelf blijven ontwikkelen om te kunnen blijven doen wat nodig is. Daarom zien wij deze visitatie als een inspiratievol middel om nog meer effect te sorteren aan het bijdragen aan een fijn leven voor huurders in de Achterhoek.
 
Visitatierapport Sité Woondiensten 2019 - 2022
Klik hier om het visitatierapport van Sité over de periode 2019 – 2022 te lezen.
 
Samen blijven we werken aan een fijn leven voor onze huurders
Dit visitatierapport bevestigd dat we hard aan de weg timmeren en maatschappelijk effect sorteren. Om vanuit onze deskundigheid rondom een ‘fijn thuis’, bij te blijven dragen aan een fijn leven voor onze huurders, zien we het als een mooie uitdaging om onze vitale samenwerkingen verder uit te bouwen. Samen doen we het en samen blijven we een fijn thuis mogelijk maken voor die circa 16.000 mensen die in onze huizen wonen!