Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Privacyverklaring

Verklaring bescherming persoonsgegevens Sité Woondiensten
per 25 september 2017

 1. Waarom we gegevens nodig hebben

Sité Woondiensten biedt goede en betaalbare woningen voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien. Om onze missie te realiseren werken we met persoonsgegevens. Sluit u een huurovereenkomst? Of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast. We gebruiken uw gegevens om de (huur)overeenkomst uit te voeren zodat we:

 • woningen kunnen beheren en onderhouden;
 • uw betaling kunnen afhandelen;
 • overlast en onrechtmatige bewoning kunnen tegengaan;
 • kunnen zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • huur, sloop en andere overeenkomsten kunnen uitvoeren die samenhangen met het beheer en de verhuur en hierop toezien;
 • informatie kunnen verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages (geanonimiseerd).

Sité Woondiensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld inkomensgegevens om bij woningtoewijzing te kunnen toetsen of uw inkomen 'passend' is, of het BSN nummer vanwege de controle op de Huurtoeslag door de Belastingdienst. De rechten en plichten met betrekking tot persoonsgegevens zijn wettelijk geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Het betreft de personen waarmee wij een (huur)overeenkomst afsluiten.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals inkomensgegevens en een verhuurdersverklaring voor toewijzing van een woning.
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sité Woondiensten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw gezondheid voor zover dat nodig is voor een urgentie aanvraag of aanvraag voor een aangepaste woning;
 • gegevens over een strafrechtelijk verleden, dit is het geval wanneer een woning gerechtelijk is ontruimd omdat de huurder een hennepkwekerij in de woning hield. In de algemene voorwaarden voor inschrijving als woningzoekende is bepaald dat deze huurder de eerste twee jaar niet in aanmerking komt voor een woning;
 • gegevens over begeleiding door instanties; dit is alleen van toepassing wanneer dat betekent dat betalingen bijvoorbeeld via een bewindvoerder gaan, of de woning aan u is toegewezen omdat een instantie u begeleidt in het wonen.
 1. We bewaren gegevens

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als we ze nodig hebben en/of om te kunnen overleggen bij controle. Wanneer u al langer bij ons huurt kan het zijn dat wij gegevens hebben bewaard die we op dit moment niet meer nodig hebben.

 1. Delen met anderen

Sité Woondiensten zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sité verstrekt aan de gemeente Doetinchem wekelijks een overzicht van gegevens van huurders die verhuizen met verhuisdatum. Wanneer nieuwe huurders hiervoor toestemming hebben gegeven, verzorgt Sité ook de adreswijziging bij de gemeente Doetinchem. Hiermee kan de gemeente Doetinchem de basisregistratie van personen juist en actueel houden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zoals leveranciers van onze bedrijfssystemen en de deurwaarder, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sité Woondiensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die onderhoud voor ons uitvoeren zijn gebonden aan afspraken voor bescherming van uw privacy via ondertekening van de onderhoudsopdracht. Om er voor te zorgen dat deze bedrijven afspraken met u kunnen maken over de uitvoering van onderhoud, verstrekt Sité namen, adressen en contactgegevens.

Sité Woondiensten heeft met onder andere de Politie en Gemeenten een regionaal Hennepconvenant afgesloten om hennepkwekerijen in Oost-Gelderland integraal aan te pakken.

Huurders met een betalingsachterstand kunnen worden besproken in het per gemeente geregelde Preventief Huurschulden overleg. Afspraken over dit overleg zijn vastgelegd in een convenant. Dit convenant is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit overleg heeft als doel het voorkomen van oplopende schulden bij huurders van Sité en daarmee ook het terugdringen van het aantal huisuitzettingen. In de aanmaning over de betalingsachterstand is vermeld dat de huurder besproken kan worden in dit overleg.

Om gebruik te maken van elkaars kennis en capaciteiten werken we samen met twee corporaties in de regio: ProWonen en Wonion. Dit betekent dat het kan voorkomen dat een medewerker toegang heeft tot persoonsgegevens van huurders van de andere corporaties (bijvoorbeeld om te ondersteunen bij Klantenservice). Overigens zijn alle medewerkers gehouden aan onze integriteitscode.

Het aanbieden van woningen via Thuis in de Achterhoek gebeurt in samenwerking met de eerder genoemde corporaties en woningstichting Plavei en de Woonplaats. Wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende zijn uw persoonsgegevens inzichtelijk voor de corporaties waarmee we samenwerken.

 1. In kaart brengen websitebezoek

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Sité Woondiensten inzage in het bezoek op de website/webshop. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Sité Woondiensten de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Sité Woondiensten kan niet zien wie (welke computer) haar website/webshop bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de Terms Of Service van Google Analytics vindt u hier.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het Klantportaal: 'MijnSité'. Lukt dit niet of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via MijnSité. Of maak een afspraak voor een bezoek op ons kantoor. Onze medewerker kan dan ter plekke uw identiteit vaststellen. Sité Woondiensten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 1. Beveiliging

Sité Woondiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via Klantenservice@swd.nl.