Woningzoekenden met laag inkomen in 2019 maximaal aan bod

Woningzoekenden met laag inkomen komen maximaal aan bod

Goed en betaalbaar wonen, dat is waar we als Achterhoekse corporaties voor gaan. Woningzoekenden kunnen bij ons terecht. In het bijzonder woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag. In 2019 had 86% van onze verhuurde woningen een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, waarmee ze betaalbaar zijn voor woningzoekenden die afhankelijk zijn van huurtoeslag.

Net als voorgaande jaren, ook in 2019 extra aandacht voor jongeren

We hebben al jaren extra aandacht voor jongeren, om hen te helpen bij hun eigen wooncarrière. Jongeren krijgen regelmatig voorrang bij het reageren op woningen met huurtoeslagmogelijkheden. In 2019 hebben wij 13% van de verhuurde woningen verhuurd aan jongeren.


Wij helpen woningzoekenden binnen redelijke tijd aan een woning

We zien het aantal woningzoekenden toenemen, maar de verhouding tussen vraag (het aantal woningzoekenden dat actief naar een woning zoekt) en het aanbod (het aantal op de markt gebrachte woningen) is in evenwicht. Ook zijn de Achterhoekse corporaties nog steeds in staat om actief woningzoekenden binnen redelijke tijd, gemiddeld binnen 12 maanden, aan een passende woning te helpen. We zien dat woningzoekenden die via Thuis in de Achterhoek een woning hebben gevonden, veelal binnen de eigen gemeente verhuizen.


Focus op transformatie woningvoorraad en (beperkt) bijbouwen

De Achterhoekse corporaties volgen de woningmarktontwikkelingen voortdurend en spelen hier op in. Zo investeren wij de komende jaren fors in het transformeren, verbeteren en verduurzamen van onze woningvoorraad. Daarnaast bouwen we (beperkt) nieuwe woningen bij en ontwikkelen we concepten die de korte termijn druk op de woningmarkt kunnen verlichten.


Uitdaging: huisvesten kwetsbare doelgroepen

Niet alle vrijgekomen woningen plaatsen wij op www.thuisindeachterhoek.nl. Sommige woningen wijzen we direct toe aan kwetsbare woningzoekenden met een urgente woonvraag. Dit doen we, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het huisvesten van de meest kwetsbare mensen onder ons en hier zetten we ons maximaal voor in. Denk hierbij aan het huisvesten van mensen met een zorgvraag zoals een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. In 2019 hebben wij 17% van de verhuurde woningen met urgentie toegewezen aan deze kwetsbare doelgroepen. Hier zetten wij ons voor in en dit blijven wij doen. Het is echter wel een uitdaging om deze groep te huisvesten en samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties te zorgen voor passende woonoplossingen, waarbij vaak meer nodig is dan enkel het bieden van een woning. Het huisvesten van mensen met uiteenlopende sociale problemen, vraagt om een integrale aanpak, waar corporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen in op moeten trekken.

Jaarverslag 2019

In 2019 zijn 2.036 woningen in de Achterhoek verhuurd door de regionale corporaties Sité Woondiensten, ProWonen, Wonion, De Woonplaats en Plavei. Ook verhuurde Woonzorg Nederland 47 woningen en Mooiland 19 woningen via Thuis in de Achterhoek. In het jaarverslag over 2019 maken we de belangrijkste resultaten in 2019 inzichtelijk. Lees het jaarverslag hier.