Meerjarenkoers Sité 2018-2021 geactualiseerd

Eind 2017 stelde Sité haar meerjarenkoers, Koers Sité 2018-2021, op.
Zoals we toen voor ogen hadden, is de meerjarenkoers dynamisch. Dit houdt concreet in dat de koers overeind blijft, maar dat we deze  jaarlijks actualiseren.

Dit doen we mede op basis van onze jaarlijkse kadernotities waarin onze plannen voor het komende jaar staan: wat in ons werk zetten we voort op de ingeslagen weg en wat gaan we anders doen, bijvoorbeeld omdat beleid inmiddels is achterhaald of -al dan niet door ontwikkelingen om ons heen- aangescherpt.
Daarnaast geven we in de geactualiseerde koers rekenschap van wat onze huurders, partners en medewerkers ons meegeven. En benoemen we (nieuwe) gespreksonderwerpen die we bij de kop pakken om ook komende periode te kunnen doen wat nodig is.